TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

Enhancement of the Turkish Energy Sector in line with EU Energy Strategies Programme

Türkiye’de Enerji Sektörünün Avrupa Birliği Enerji StratejileriÇerçevesinde Geliştirilmesi Programı

European Commission (EC)the European Bank for ReconstructionDevelopment (EBRD) have established the EU/EBRD Turkish Energy EfficiencyRenewable Energy Support Programme within 2013 IPA programming under the theme of "Enhancement of Turkish Energy Sector in line with EU energy strategies". The Programme aims at providing loans, supported by technical assistance (TA) for the purpose of promoting resource efficiencyrenewable energy investments in the private sector institutional capacity building to address specific issues in the regulatory frameworkother areas in Turkey, leading to a significant improvement in the investment environment across the country.

 

The Programme has four Windows:

Avrupa Komisyonu (AK) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ‘Türkiye’de Enerji Sektörünün Avrupa Birliği Enerji Stratejileri Çerçevesinde Geliştirilmesi’ teması altında 2013 IPA Programı kapsamında AB/EBRD Türkiye Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Destek Programını başlatmışlardır. Program özel sektörde kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını ve Türkiye’deki yasal çerçeve ve diğer alanlardaki spesifik konuları ele almak için kurumsal kapasite gelişimini teşvik edebilmek amacıyla teknik yardım destekli kredi sağlanmasını hedeflemekte olup, ülke çapında yatırım ortamının gelişimine destek olmaktadır.

Programın 4 Penceresi bulunmaktadır:

Window 1 Financing Facilities Technical Assistance

There are three programmes under this window.

TuREEFF is the first residential sector-specific energy efficiency financing facility in Turkey. It provides financing under three categories of projects:

(1) to support Turkey’s Urban Transformation Programme,

(2) to promote high efficiency appliances,

(3) to support construction of new housing developments working through green mortgages.

TurSEFF is a framework programme developed to provide financingleasing for Sustainable EnergyResource Efficiency investments in the publicprivate sectors focusing on SMEsmunicipalities.

MidSEFF is a financing facility for mid-sized investments in renewable energyresource efficiency.

Pencere 1: Finansman Araçları ve Teknik Yardım

Bu çerçeve altında üç program bulunmaktadır.

TuREEFF, Türkiye’deki konut sektörüne özgü ilk enerji verimliliği finansmanı programıdır ve üç proje kategorisi altında finansman sağlamaktadır.

(1) Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Programının desteklenmesi

(2) Yüksek verimli cihazların teşvik edilmesi ve

(3) Yeşil Finansman aracılığıyla yeni konut inşa projelerinin desteklenmesi.

TurSEFF, kamu ve özel sektörde Kobi ve belediye odaklı sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman veya leasing sağlamak için geliştirilen çerçeve programıdır.

MidSEFF, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği konularındaki orta ölçekli yatırımlar için finansman aracıdır.

Window 2 Direct Lending Technical Assistance

There are three separate programmes under this Window.

Near Zero Waste (NØW) Programme

This programme assists companiesmunicipalities in Turkey with the implementation of best available technologies for waste minimisation.

Corporate Energy Efficiency Audit Framework for Turkey

The objectives of this framework are to identifyraise the significance of energy efficiency projects in the private sectoralso ensure that viable projects are incorporated into a company’s long-term investment plan.

PLUTO

The Private Sector Early Stage Geothermal Development Programme provides financetechnical advice to private developers at exploratory stages in a move to tap Turkey’s significant potential for geothermal energy, help the country to meet growing demand for electricity

Pencere 2: Doğrudan Kredi ve Teknik Yardım

Bu çerçeve altında üç ayrı program yer almaktadır.

Sıfıra Yakın Atık Programı (NØW)

Türkiye’deki firma ve belediyeleri mevcut en iyi teknik ve teknoloji uygulamalarıyla atık azaltımı konusunda desteklemektedir.

Türkiye için Enerji Verimliliği Denetim Çerçevesi

Bu çerçevenin amacı, özel sektördeki enerji verimliliği projelerini belirlemek önemlerini vurgulamak ve aynı zamanda uygulanabilir projelerin firmaların uzun vadeli yatırım planlarının kapsamına dahil edilmesini sağlamaktır.

PLUTO

Özel sektör, erken aşama jeotermal programı, Türkiye'nin önemli jeotermal enerji potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkenin artan elektrik enerjisi talebinin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla keşif aşamalarında özel sektör proje geliştiricilerine finans ve teknik yardım sağlamaktadır.

Window 3 Policy Dialogue

Window 3 strives to improve the policy framework, build capacities of publicprivate sector stakeholders, including public authorities at centrallocal levels, industry, SMEs, universities, lending institutions other actors, by assisting the authorities in identifying opportunitiesbottlenecks in the Turkey’s energy sector, facilitating access to informationinformation sharing, organizing visibility activities.

(*) Financed with funds provided by Spain

Pencere 3: Politika Alanında İşbirliği

Bu bölüm yasal çerçevenin iyileştirilmesinin yanı sıra özel sektöre, merkezi ve yerel idarelerdeki yetkilileri de kapsayacak şekilde kamu sektörüne, endüstriye, Kobilere, üniversitelere, finans kuruluşlarına ve diğer aktörlere Türkiye enerji sektöründeki fırsat ve darboğazların tanımlanmasına yönelik kapasitelerini artırmaları için bilgiye erişim ve paylaşımı kolaylaştırarak, görünürlük faaliyetleri organize ederek destek sağlamaktadır.

 

Window 4 Programme Coordination

This Window is covering the overall co-ordination of the Programme across all Windows as well as undertaking all actions for the dissemination of sustainable energy information throughout Turkey. Such as through organization of energy efficiencyrenewable energy events, site visitsawareness raising activities.

Pencere 4 Program Koordinasyonu

Bu pencere kapsamında, programın tüm pencereleri arasında koordinasyonun sağlanmasına ek olarak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji etkinlikleri, çalışma seyahatleri ve farkındalık arttırma faaliyetleri aracılığıyla sürdürülebilir enerji bilgisinin Türkiye sathında dağıtımı için faaliyetler düzenlenmektedir.


https://enerjiprojeleri.eu/tr/

Temiz Enerji Finansman
http://temizenerjifinansman.com/index.php